Taken bestuursleden - Voetbalvereniging Baarlo

Taken bestuursleden

Taken voorzitter

 • Leiding geven aan en toezicht houden op het verenigingsleven, samen met de overige bestuursleden.
 • Leiden van de Algemene Ledenvergadering (ALV) en de periodieke bestuursvergaderingen.
 • Officieel woordvoerder van de vereniging.
 • Voert namens de vereniging overleg en onderhandelingen met externe instanties, zoals de overheid, tenzij anders overeengekomen door een bestuursbesluit.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken penningmeester

 • Verantwoordelijk voor het op een correcte wijze onderhouden van de financiële verenigingsadministratie.
 • Bijhouden en bewaken van inkomsten en uitgaven.
 • Beheren/bewaken van de financiële middelen (vorderingen en schulden) van de vereniging
 • Zorg dragen voor eventuele reserves, overeenkomstig de afspraken en besluiten van de vereniging.
 • Periodiek, tijdig en correct informeren van het algemeen bestuur over de financiële status van de vereniging.
 • Verslag uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering van het beheer van de geldmiddelen en een begroting indienen voor het komende verenigingsjaar.
 • In samenspraak met de werkgroep Financieel Beheer, de kascommissie inzage geven in alle bescheiden en middelen en alle gewenste informatie verstrekken.
 • Draagt zorg voor het digitaal aanleveren van de jaarcijfers van de club bij de KNVB.
 • Adviserende taak bij het behandelen van investeringsvoorstellen en overige uitgaven.
 • Algemeen bevoegd tot het doen van de noodzakelijke betalingen namens de vereniging.
 • Verantwoordelijk voor het jaarlijks laten uitvoeren van een kascontrole door de Kascontrolegroep.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie hierover binnen het bestuur.

Taken secretaris

 • Fungeren als correspondentieadres van de vereniging en verantwoordelijk voor distribueren van de verenigingspost en berichten naar de personen en/of de organen voor wie deze bestemd zijn.
 • Behandelen van ingekomen stukken.
 • Verzorgen en verspreiden van verenigingscorrespondentie, alsmede het archiveren (hardcopy/digitaal) van verenigingscorrespondentie en -informatie.
 • Periodiek communiceren van relevante bestuursinformatie naar de leden van de vereniging.
 • Plannen en opstellen van het (jaarlijkse)vergaderschema van bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Verzorgen van de vergaderagenda's en relevante vergaderstukken voor de bestuurs- en ledenvergaderingen.
 • Notuleren van vergaderingen.
 • Versturen van uitnodigingen voor vergaderingen aan beoogde deelnemers/leden.
 • Ondertekenen, verzenden en bewaren van een afschrift van stukken namens het bestuur.
 • Bijhouden van het verenigingsarchief (hardcopy/digitaal) en beheren van officiële stukken zoals hypotheekdocumenten, contracten, oprichtingsakte, statuten, huishoudelijk reglement e.d..
 • Op de Algemene Ledenvergadering verslag uitbrengen over het afgelopen verenigingsjaar (algemeen jaarverslag).
 • Kennisnemen van voorschriften van de KNVB en de gemeentelijke verordeningen en andere bepalingen.
 • Actueel houden van inschrijving bij Kamer van Koophandel, mutaties van nieuwe en gestopte bestuursleden tijdig en correct aanpassen.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken vertegenwoordiger Senioren Commissie

 • Vertegenwoordigen van belangen van de seniorenafdeling.
 • Bijdrage leveren aan Algemeen Bestuur van de vereniging.
 • Verzorgt correspondentie van het Algemeen Bestuur naar de Senioren Commissie, en vise versa.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken vertegenwoordiger Jeugd Commissie

 • Vertegenwoordigen van belangen van de jeugdafdeling.
 • Bijdrage leveren aan algemeen bestuur van de vereniging.
 • Verzorgt correspondentie van het Algemeen Bestuur naar de Jeugd Commissie, en vise versa
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.

Taken vertegenwoordiger Technische Commissie

 • Vertegenwoordigen van belangen van voetbaltechnische aard.
 • Bijdrage leveren aan Algemeen Bestuur van de vereniging.
 • Verzorgt correspondentie van het Algemeen Bestuur naar de Technische Commissie, en vise versa.
 • Laat zich periodiek informeren door de werk- en projectgroepen waarvoor hij/zij het aangewezen aanspreekpunt is en deelt de informatie dienaangaande binnen het bestuur.