Bestuur aan de slag met WBTR - reglement, 06-03-2021

7 maart 2021 14:15


Op 1 juli moeten alle verenigingen en stichtingen voldoen aan de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). De wet is bedoeld om het bestuur en toezicht van rechtspersonen, zoals onder meer verenigingen en stichtingen dat ook zijn, te verbeteren.

Bestuursleden en eventuele toezichthouders hebben de plicht het belang van de vereniging of stichting voorop te stellen. Dat klinkt logisch, maar anders dan bij ondernemingen was dat nog niet in de wet vastgelegd.

Het betreft een professionaliseringsslag bij verenigingen en stichtingen. De noodzaak hiervan is gebleken na een aantal incidenten van wanbestuur op het gebied van financiële problemen, zelfverrijking van bestuurders, misbruik van posities, fraude en diefstal.

De WBTR-wet stelt eisen en verplichtingen aan het handelen van bestuursleden en eventuele toezichthouders, wat tot (hoofdelijke) aansprakelijkheid kan leiden als zich onwenselijke situaties zouden voordoen zoals hiervoor beschreven. 

WBTR-stappenplan

Om zo snel mogelijk aan die eisen van de WBTR-wet te voldoen heeft het bestuur zaterdag 6 maart jl. een extra (lunch)vergadering belegd. Aan de hand van een stappenplan, grondig voorbereid en gepresenteerd door (aftredend) secretaris Len Gielen en diens opvolger Monique van Wijlick, zijn alle afspraken doorlopen, daar waar gewenst nog wat aanpassingen gedaan en in een document vastgelegd.

Kortweg gezegd is daarin o.a. vastgelegd de positie en plichten van de bestuurders, de aansprakelijkheid, op welke wijze het besluitvormingsproces dient plaats te vinden, de eisen die daaraan gesteld worden en procedures bij grote uitgaven of investeringen. Dat daarbij het belang van de vereniging steeds voorop dient te staan. Hoe en via welke kanalen de leden geinformeerd worden over besluiten en hoe verantwoording dient te worden afgelegd over het gevoerde algemene en financiële beleid. Transparantie is hierbij steeds de leidraad. 

Dit document, te beschouwen als een bestuursreglement, wordt op ons verzoek binnenkort nog door een jurist beoordeeld en waar nodig nog aangescherpt.

Statuten

Vervolgens stappen we als bestuur naar een notaris, die aan de hand van het document en de daarin vastgelegde afspraken de statuten aanpast. Het bestuur hoopt over een paar maanden dit alles geregeld te hebben en daarmee aan de nieuwe wet te voldoen, ruim voor de door de overheid gestelde deadline van 1 juli a.s..

De nieuwe statuten dienen als laatste stap nog wel goedgekeurd te worden tijdens een algemene ledenvergadering. Dat hoeft niet noodzakelijkerwijs voor 1 juli. Daarvoor staat formeel zelfs een termijn van 5 jaar, maar zolang wil het bestuur niet wachten. De afspraken zoals vastgelegd in het WBTR-reglement hebben overigens wel al meteen wettelijke geldigheid na definitieve vaststelling door het bestuur.

 

WBTR.jpg

Bron: Het Bestuur